28.35 கிராம் தங்கம் = 500 ருபாய் வாங்க ஆள் இல்லை.

Thursday, 19 November, 2009

28.35 கிராம் சுத்த தங்கம் = 500 ருபாய் வாங்க ஆள் இல்லை.
கீழே உள்ள வீடியோவை பாருங்க.


0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP