வீர தமிழ்ச்சி

Sunday, 26 April, 2009


வீர வணக்கம்


என்னை மிகவும் கவர்ந்த வீர தமிழ்ச்சி

வாழ்க பல்லாண்டு

2 comments:

Anonymous 2 May 2009 at 7:24 PM  

அவரை வற்புறுத்தி உட்கார செய்தபோது வருத்தமாக இருந்தது. அதில் இருந்தே அவேர்கள் எப்படிப்பட்ட வேஷதாரிகள் என்று புரிந்தது.
"தாமரை அவர்களே, அந்த கபடதாரிகளை விட்டுத்தள்ளுங்கள். உங்கள் வீரப்பென்மைக்கு முன்னால் உண்மை தமிழர்கள் தலைவணங்குகிறோம்."
- தமிழ்நாட்டுத்தமிழன்.

என் பக்கம் 2 May 2009 at 8:35 PM  

//வீரப்பென்மைக்கு முன்னால் உண்மை தமிழர்கள் தலைவணங்குகிறோம்.//

சரியாக சொண்னிர்கள்

Related Posts with Thumbnails

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP